اطلاعات کاربری

اطلاعاتی از قبیل نام، نام خانوادگی، شماره تلفن، ایمیل، آدرس پستی و مواردی از این شکل که از کاربران سایت ذخیره میشود ، به منظور ارائه خدمات و پیشنهادهای سایت و معرفی افراد استفاده میشود و استفاده تبلیغاتی نظیر معرفی ایمیل و شماره تلفن به شرکت های تبلیغاتی هرگز انجام نخواهد شد.

حفظ اطلاعات شخصی

سایت ایران‌داوطلبانه موظف به رعایت اصول امنیت اطلاعات است و همواره تلاش خود را انجام خواهد داد.