ماموریت ما آسان سازی روند انتخاب و معرفی فعالیت های داوطلبانه ، تجربه گرایی و لذت بخش کردن سفرها و پرورش و رشد شخصیت افراد است.

در این مسیر خود را ملزم می کنیم تا از فعالیت هایی که مرتبط با محرومیت زدایی و فقر زدایی هستند حمایت های فکر و معنوی ویژه ای انجام دهیم.