سلام اولین کار داوطلبانه من کار در هاستل ماهور در بابلسر بود. که کمک در قسمت کافی شاپ هاستل در اماده سازی سفارشات مشتریان بود. که از ساعت هفت عصر تا یازده شب بود بقیه ساعت روز وقتم آزاد بود و می تونستم به گردش در شهر بابلسر و کنار ساحل زیباش بپردازم. برخورد میزبانان من بسیار عالی و محترمانه بود و من تونستم تجربه خوبی رو در اونجا داشته باشم و با انسانهایی که وسعت دیدشون به اندازه کل هستی بود آشنا بشم.